Ga naar de inhoud

Privacy

PRIVACY-BELEID

Conscious Strength respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonlijke gegevens, de doeleinden ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgapparatuur accepteert, zullen wij geen niet-anonieme analytische cookies en/of volgapparatuur op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.
Met het verdere bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

Website (hierna: “Website”) https://www.consciousstrength.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke voor de verwerking”): Conscious Strength gevestigd te Olympiaweg 90H, 1076XE, Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer: 83726756.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk mag optreden tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site, kan de controleur op elk moment:
de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
alle informatie te verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of die in strijd is met de internetetiquette de website tijdelijk onbeschikbaar maakt om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, die de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van één van zijn functionaliteiten tot gevolg hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u aansluiting zoekt op onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via het internet
voor het schenden van de voorwaarden van dit privacy beleid
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die aan u of derden of uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw aansluiting op of het gebruik van de website en u zult zich onthouden van enige verdere (juridische) actie tegen de beheerder.
Indien de beheerder betrokken is bij een geschil als gevolg van uw (on)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle verdere schade van u te (her)vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Conscious Strength.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Zij worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten op informatie
Op grond van artikel 13, lid 2, sub b, van het BNPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via webmaster@thejymmovement.nl.
Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u een antwoord van ons.
Afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen
In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
Indien er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij de aanvraag van deze gegevens de verplichte aard van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@consciousstrength.nl.
Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen van deze gegevens, van elk ongeoorloofd gebruik of van elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die door de wet wordt bepaald.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies om sessie- en logingegevens te verzamelen.
– Anonieme Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
– Tracking cookies: zoals reclamecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders wanneer ze zich op advertenties richten. Tracking cookies verwerken meestal persoonlijke gegevens.
Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:
Facebook (tracking cookie)
Google Adwords (tracking cookie)
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies van de beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 – Beelden en aangeboden producten
U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij een aangeboden product op onze website wordt geleverd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is als enige bevoegd als er een geschil over deze voorwaarden kan ontstaan, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen via info@consciousstrength.nl

Opgesteld 10-10-2021